Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ GTVT

Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ GTVT

Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ GTVT