Từ 15/7, xe taxi, rơ-moóc phải truyền dữ liệu giám sát hành trình

Từ 15/7, xe taxi, rơ-moóc phải truyền dữ liệu giám sát hành trình

Từ 15/7, xe taxi, rơ-moóc phải truyền dữ liệu giám sát hành trình